<
Trang chủ » Tra từ
experiment  
[iks'periment]
danh từ
  • cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm
thực hiện, tiến hành một cuộc thí nghiệm
học hỏi qua thử nghiệm
vở kịch được đưa lên sân khấu như một thử nghiệm
động từ
thực nghiệm trên súc vật
thực nghiệm bằng phương pháp mới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt