<
Trang chủ » Tra từ
expense  
[iks'pens]
danh từ
 • sự tiêu; phí tổn
 • ( số nhiều) phụ phí, công tác phí
   • trả giá bằng sinh mệnh của mình
   • do ai trả tiền phí tổn
   • (nghĩa bóng) không có lợi cho ai; làm cho ai mất uy tín
   • làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của ai
   • cười ai
   • ăn bám vào ai
   • bản ghi tiền do một nhân viên chi tiêu trong quá trình làm việc (và sau này chủ sẽ thanh toán); bản tính công tác phí
Mỗi lần mua xăng, anh ta lại ghi vào bản công tác phí
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt