<
Trang chủ » Tra từ
expansion  
[iks'pæn∫n]
danh từ
  • sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát triển, sự phồng ra; phần mở rộng
  • (kỹ thuật) sự giãn, sự nở; độ giãn, độ nở
  • (toán học) sự khai triển
khai triển thành chuỗi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt