<
Trang chủ » Tra từ
exorbitant  
[ig'zɔ:bitənt]
tính từ
  • (nói về giá cả) cao quá đáng; cắt cổ
tiền thuê nhà cắt cổ
giá lương thực ở đây quả là cắt cổ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt