<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exiger  
ngoại động từ
  • đòi, đòi hỏi, yêu cầu, yêu sách
đòi phải im lặng
bệnh tình người ấy đòi hỏi nhiều sự săn sóc
công việc yêu cầu phải chú ý
yêu cầu im lặng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt