<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exaggerate  
[ig'zædʒəreit]
động từ
  • thổi phồng, phóng đại, cường điệu
  • làm tăng quá mức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt