<
Trang chủ » Tra từ
exaggeratedly  
[ig'zædʒəreitidli]
phó từ
  • thổi phồng, phóng đại, cường điệu
  • quá mức, quá khổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt