<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exactitude  
[ig'zæktitju:d]
Cách viết khác : exactness [ig'zæktnis]
danh từ
  • tính chính xác, tính đúng đắn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt