<
Trang chủ » Tra từ
exaction  
[ig'zæk∫n]
danh từ
  • sự đòi hỏi nộp tiền; sự tống tiền
sự buộc phải đóng thuế thu nhập
  • cái gì buộc phải đóng tiền, nhất là một thứ thuế được coi là quá cao
những sự đòi hỏi đóng tiền vô lý
  • đòi hỏi lớn (về thời gian, sức lực của bản thân....)
những yêu cầu lớn đối với một chức vụ cao cấp trong chính phủ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt