<
Trang chủ » Tra từ
exacting  
[ig'zæktiη]
tính từ
  • đòi hỏi những yêu cầu cao/nỗ lực mạnh mẽ
một thầy giào đòi hỏi cao
một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt