<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exécutif  
tính từ
  • hành pháp
quyền hành pháp
danh từ giống đực
  • quyền hành pháp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt