<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exécuteur  
danh từ
  • người thi hành, người thực hiện
      • (luật học, pháp lý) người được giao quyền thi hành di chúc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt