<
Trang chủ » Tra từ
everyone  
['evriwʌn]
Cách viết khác : everybody ['evribɔdi]
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt