<
Trang chủ » Tra từ
everybody  
['evribɔdi]
Cách viết khác : everyone ['evriwʌn]
đại từ
  • mọi người, tất cả mọi người, ai ai; mỗi người
mọi người khác; tất cả những người khác
mọi người đều biết, ai ai cũng biết
không thể nào nhớ tên tất cả mọi người
mỗi người có cách nhìn riêng đối với những gì đã xảy ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt