<
Trang chủ » Tra từ
evenly  
['i:vənli]
phó từ
  • bằng phẳng
  • ngang nhau, bằng nhau
  • đều
  • công bằng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt