<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
even chance  
even chance
even chance (n)
tossup, chance, risk, fifty-fifty, luck of the draw, hit or miss


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt