<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
eubage  
danh từ giống đực
  • (sử học) tu sĩ bác học (xứ Gô-lơ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt