<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
et  
liên từ

anh và tôi
anh ra đi, và tôi ở lại
tôi sẽ làm việc ấy, và làm tốt
 • nào là
 • (không dịch)
hai mươi mốt
hai giờ rưỡi
   • còn anh thì sao? (để hỏi ý kiến)
tôi đã chấp nhận, còn anh?
   • và sau đó sao rồi? và rồi sao nữa?
   • "ngàn lẻ một đêm"
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt