<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
escamotable  
tính từ
  • có thể gấp lại (bánh xe máy bay...)
giường có thể gấp lại được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt