<
Trang chủ » Tra từ
error  
['erə]
danh từ
  • sự sai lầm, sự sai sót, lỗi
phạm sai lầm
lỗi chính tả
lỗi máy tính
bức thư bị gửi nhầm đến anh
tại nạn xảy ra là do sai lầm của con người
  • (kỹ thuật) sai số; độ sai lệch
  • (rađiô) sự mất thích ứng
      • sự đánh giá không đúng với thực tế
      • những mặt sai lầm trong lối sống cần phải chấn chỉnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt