<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
erreur  
danh từ giống cái
 • điều sai, điều sai lầm
phạm một sai lầm
sự phán đoán sai lầm
tránh sai lầm
làm cho ai sai lầm, đánh lừa ai
   • bị lầm lẫn
   • do vô ý, do lầm lẫn
   • trừ khi lầm lẫn
 • (vật lý học; toán học; khoa (đo lường)) sai số
sai số cho phép
sai số tuyệt đối
sai số tương đối
sai số ngẫu nhiên
sai số gần đúng
sai số do hiệu ứng đêm tối
sai số thống kê
 • ( số nhiều) điều lệch lạc
những điều lệch lạc của tuổi trẻ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt