<
Trang chủ » Tra từ
epic  
['epik]
danh từ
Cách viết khác : epopee ['epoupi:]
  • thiên anh hùng ca, thiên sử thi
tính từ
Cách viết khác : epical ['epikəl]
  • có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
  • có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt