<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
entretenir  
ngoại động từ
  • giữ gìn, bảo dưỡng
giữ lửa
giữ mối quan hệ với ai
bảo dưỡng một con đường
giữ gìn khẩu súng
giữ gìn hoà bình
ấp ủ một mối thù
  • nuôi, bao
nuôi một gia đình
bao gái
  • nuôi dưỡng
nuôi dưỡng hi vọng cho ai
  • nói chuyện
nói chuyện với ai về điều gì đó
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt