<
Trang chủ » Tra từ
entirely  
[in'taiəli]
phó từ
  • toàn vẹn, trọn vẹn, hoàn toàn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt