<
Trang chủ » Tra từ
enter  
['entə]
động từ
 • đi vào
đừng vào mà không gõ cửa
xe lửa đi vào đường hầm
đạn vào người ở chỗ nào?
 • ra sân khấu
Hamlet enters
Hamlet ra sân khấu
 • trở thành thành viên của cái gì; gia nhập
vào học trường cao đẳng/đại học
gia nhập quân đội/hải quân/không quân
 • ghi (tên, chi tiết...) vào sổ, máy tính; đăng ký; nhập
nhập dữ liệu vào máy tính
tôi chưa ghi tên và nghề nghiệp của bạn vào sổ
tất cả phải được đưa vào sổ kế toán
 • đưa ra xem xét
đưa ra lời biện hộ vô tội
thách thức ai hoặc nhận lời thách thức của ai
   • bắt đầu giải quyết cái gì
   • tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ...); ký kết (hiệp nghị...)
   • có khả năng nhận thức (ý nghĩ, tình cảm của ai)
   • nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)
ta chưa nên đi sâu vào chi tiết trong lúc này
bắt đầu thương lượng với một công ty kinh doanh
   • bắt đầu (một quá trình gì...); bắt đầu bàn về (một vấn đề...)
   • (pháp lý) tiếp nhận, tiếp thu (tài sản)
nó bắt đầu tiếp nhận di sản năm 21 tuổi
bắt đầu một sự nghiệp mới
   • ghi tên (của mình hoặc người khác) tham gia thi đấu...; đăng ký
tôi đã ghi tên vào môn nhảy cao
thầy giáo đã ghi tên cho cậu ấy dự thi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt