<
Trang chủ » Tra từ
enigmatic  
[,enig'mætik]
Cách viết khác : enigmatical [,enig'mætikəl]
tính từ
  • bí ẩn, khó hiểu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt