<
Trang chủ » Tra từ
engineer  
[,endʒi'niə]
danh từ
  • người thiết kế, xây dựng hoặc bảo hành động cơ, máy móc, đường ray, hầm mỏ....; kỹ sư
kỹ sư xây dựng/mỏ/điện/cơ khí
  • người có tay nghề điều hành một hoặc nhiều máy, nhất là trên tàu thủy hoặc máy bay
máy trưởng trên chiếc tàu biển chở khách du lịch
  • quân nhân được huấn luyện để thiết kế và xây dựng các công trình quân sự; công binh
Anh ấy thuộc lực lượng công binh hoàng gia
động từ
  • sắp đặt hoặc gây ra cái gì, nhất là bằng cách bí mật hoặc xảo quyệt
kẻ thù của anh ta đã gây ra sự suy sụp của anh ta
sắp đặt một âm mưu, kế hoạch, cuộc nổi loạn
  • xây dựng hoặc điều hành cái gì với tư cách kỹ sư
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt