<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
enfant  
danh từ
 • trẻ em, em bé
một em bé xinh xắn
em bé chậm phát triển
chăm sóc một đứa trẻ
ngược đãi trẻ em
 • con
người ấy có bốn con
 • con dân, con cháu
con dân nước Pháp
 • (nghĩa bóng) sản phẩm, con đẻ
hạnh phúc là con đẻ của đạo đức
 • (nghĩa bóng) trẻ con
ông ta chỉ là một đứa trẻ con lớn
   • (phụ nữ) đang có thai
   • không có gì khó khăn
   • thi sĩ
   • lễ sinh
   • người ngây thơ, khờ khạo
   • con nhà dòng dõi
   • con nối nghiệp cha
   • chiến sĩ
   • (từ cũ; nghĩa cũ) thiếu sinh quân
   • quân cảm tử
   • làm như trẻ con
   • đẻ con
   • vườn trẻ
   • thần ái tình
   • thần ái tình
   • đừng có trẻ con nữa (hãy đứng đắn lên)
   • người hiền hậu
tính từ
 • trẻ con
cô ta vẫn còn rất trẻ con
   • hiền hậu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt