<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
endamage  
[in'dæmidʒ]
Cách viết khác : damage ['dæmidʒ]
ngoại động từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt