<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
end-all  
['end'ɔ:l]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự kết thúc
  • điều kết thúc, điều chấm dứt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt