<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
enchère  
danh từ giống đực
 • sự đấu giá
sự bán đấu giá
bán đấu giá (bán cho người trả giá cao nhất)
 • (đánh bài) (đánh cờ) sự tố; tiền tố
   • (nghĩa bóng) hăng hái, kịch liệt
   • sự đấu giá liều (rồi không có tiền trả)
   • trả bù (vì đã trả giá liều)
   • (nghĩa bóng) trót dại thì phải chịu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt