<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emprunt  
danh từ giống đực
  • sự vay; khoản vay
trả một khoản vay (trả nợ)
phát hành công trái
  • (nghĩa bóng) sự vay mượn; ý vay mượn; từ vay mượn
từ vay mượn của tiếng Anh
      • vay mượn; giả tạo
cái đẹp giả tạo
tên giả
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt