<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empotage  
danh từ giống đực
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự trồng (cây) vào chậu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt