<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emposieu  
danh từ giống đực
  • (địa chất, địa lý) hố, vực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt