<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emportement  
danh từ giống đực
  • sự nổi khùng
  • (từ cũ, nghĩa cũ) sự hăng hái
  • (cơ học) sự chạy quá tải
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt