<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emporte-pièce  
danh từ giống đực ( không đổi)
  • (kỹ thuật) cái đột lỗ
      • gay gắt, cay chua
tính khí cay chua
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt