<
Trang chủ » Tra từ
employee  
[,implɔi'i:]
danh từ
  • người lao động, người làm công
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt