<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emperler  
ngoại động từ
  • phủ lấm tấm từng giọt
mồ hôi lấm tấm từng giọt trên trán
  • (từ cũ, nghĩa cũ) dát ngọc trai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt