<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empereur  
danh từ giống đực
  • hoàng đế
các vị hoàng đế La Mã
      • Na-pô-lê-ông I và III
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt