<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empelotonnage  
danh từ giống đực
  • sự quấn (sợi len...) thành cuộn (để đan tay)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt