<
Trang chủ » Tra từ
emergency  
[i'mə:dʒensi]
danh từ
  • sự khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp
Anh chỉ nên sử dụng cửa này trong trường hợp khẩn cấp
Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt