<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emerge  
[i'mə:dʒ]
nội động từ
  • nổi lên, hiện ra, lòi ra
  • (nghĩa bóng) nổi bật lên, rõ nét lên; nổi lên, nảy ra (vấn đề...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt