<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
embryonnaire  
tính từ
(thực vật học) túi phôi
  • (nghĩa bóng) phôi thai
tình trạng phôi thai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt