<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
elocution  
[,elə'kju:∫n]
danh từ
  • thuật diễn thuyết trước công chúng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt