<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
elocutionist  
[,elə'kju:∫nist]
danh từ
  • người chuyên diễn thuyết (hoặc chuyên dạy diễn thuyết)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt