<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
elf-arrow  
['elf,ærou]
Cách viết khác : elf-bolt ['elfboult]
danh từ
  • mũi tên bằng đá lửa
  • (địa lý,địa chất) con tên đá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt