<
Trang chủ » Tra từ
electricity  
[i,lek'trisiti]
danh từ
  • điện, điện lực
tĩnh điện
điện từ
điện dương
điện âm
  • điện học
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt