<
Trang chủ » Tra từ
electorate  
[i'lektərit]
danh từ
  • toàn bộ cử tri
  • khu bầu cử
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt