<
Trang chủ » Tra từ
electoral  
[i'lektərəl]
tính từ
  • (thuộc) sự bầu cử; (thuộc) cử tri
chế độ bầu cử
danh sách cử tri
luật bầu cử
chiến dịch bầu cử
ở Mỹ, cử tri đoàn bầu ra tổng thống
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt