<
Trang chủ » Tra từ
election  
[i'lek∫n]
danh từ
  • sự bầu cử; cuộc tuyển cử
cuộc tổng tuyển cử
cuộc bầu cử tổng thống
  • (tôn giáo) sự chọn lên thiên đường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt